Kære lejer,
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen i Sygeplejerskernes Fritidsboliger og håber, du må få en fantastisk ferie. Pas godt på boligen og aflever den i pæn og rengjort stand. Når alle gør det, får både du og de næste lejere en dejlig ferie i en bolig, som er klar til at tage imod gæster. Og det er samtidig med til at sikre, at lejeprisen kan holdes på et rimeligt niveau.
 
Huskeliste til slutrengøringen:
 
  • Rengøringsmidlerne står i kassen under vasken
  • Tør støv af og støvsug hele boligen – også under sengene
  • Vask de hårde gulve
  • Støvsug polstermøbler
  • Stil møblerne tilbage som vist på billederne på indersiden af køkkenskabet, hvis du har flyttet om
  • Gør køkkenet rent – husk ovn, komfur og køleskab/fryser
  • Gør badeværelset rent – husk brusenichen og puds spejlene
  • Puds vinduer, hvis de er blevet fedtede
  • Tøm og rengør havegrillen
  • Aflever vinflasker, dåser og pap til genbrug (må ikke fyldes i affaldssækken)
 
NB. Hvis rengøringen er mangelfuld, tager den lokale tilsynsførende over inden næste lejer for din regning. I så fald vil du modtage en opkrævning på efterbetaling for rengøringen.
 


Lejebetingelser

Udlejningen sker på følgende betingelser, der er en del af aftalen mellem lejer og Sygeplejerskernes
Fritidsboliger A/S:
 
1. Lejeperiode
Lejeperioden starter tidligst kl. 14.00 på ankomstdagen og slutter senest kl. 10.00 på afrejsedagen.
 
2. Lejer/antal deltagere
Lejer skal selv benytte fritidsboligen i lejeperioden, og fremleje må ikke finde sted. Fritidsboligen må højst bebos af det antal personer (voksne, børn og babyer), den er normeret til. Bebos fritidsboligen af flere personer end maksimalt tilladt, vil de overskydende personer blive bortvist. Efterkommer lejer ikke en sådan bortvisning inden 12 timer, fra bortvisningen er meddelt, har den tilsynsførende ret til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel bortvise samtlige beboere.
 
Ved udlejning til nærmeste pårørende til et DSR-medlem, skal booking og betaling ske via medlemmets medlemsnummer, ligesom det også er medlemmet, som er ansvarlig for, at lejebetingelserne overholdes.
 
3. Opsætning på området
Det er ikke tilladt at opstille telte, campingvogne, større badebassiner og lignende på eller ved fritidshusgrunden. Den tilsynsførende har ret til omgående at kræve disse fjernet. Efterkommes anvisningen ikke straks, har den tilsynsførende ret til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel bortvise samtlige beboere.
 
4. Husdyr, allergi og rygning
I nogle fritidsboliger er husdyr ikke tilladt. Vi kan dog ikke garantere for, at der ikke tidligere har opholdt sig dyr i boligen.
 
I fritidsboliger, hvor der må medbringes husdyr, er det kun tilladt at medbringe ét husdyr. Medbringes der husdyr, hvor det ikke er tilladt, eller medbringes der mere end ét i fritidsboliger med tilladelse til husdyr, har den tilsynsførende ret til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel bortvise samtlige beboere.
 
5. Alle boliger er røgfrie
Alle ferieboliger er røgfri. Lejeaftalen kan ophæves med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel, hvis reglerne ikke overholdes.
 
6. Mangler/reklamationer
Konstateres der fejl eller mangler ved fritidsboligen og/eller dets inventar, skal dette straks meddeles til den tilsynsførende, så forholdet kan afhjælpes hurtigst muligt.
 
Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader
(installationssvigt- og brud, stoppede afløb m.v.), men sørger for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelse.
 
7. Force majeure
Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S forbeholder sig ret til at foretage omplacering til en anden tilsvarende fritidsbolig i et tilsvarende område, såfremt der opstår forhold, som umuliggør ophold i den udlejede fritidsbolig.
 
Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S kan opsige lejeaftalen uden varsel som følge af almindelig force majeure, strejke m.m. eller andre forhold, som Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S ikke har indflydelse på.
 
8. Skader
Lejer skal behandle det lejede forsvarligt. Lejeren skal aflevere fritidsboligen i samme stand, som ved overdragelsen. Lejeren er ansvarlig og erstatningspligtig for de skader på fritidsboligen og/eller dets inventar, som opstår i løbet af lejeperioden, og som forvoldes af lejeren selv eller andre, som af lejeren er givet adgang til den lejede fritidsbolig.
 
Skader som opstår i løbet af lejeperioden skal straks meddeles den tilsynsførende. Den tilsynsførende foretager ved lejerskift kontrol for eventuelle mangler og skader på fritidsboligen og/eller dets inventar samt manglende eller mangelfuld rengøring.
 
9. Slutrengøring
Lejer er forpligtet til at efterlade huset i opryddet og grundig rengjort stand. Herunder skal lejer være specielt opmærksom på rengøring af køleskab, fryser, komfur, ovn, grill og sanitære installationer. Tjekliste findes i folderen med praktiske oplysninger. Ved manglende eller mangelfuld rengøring pålægges lejer omkostningen for efterrengøring.

10. Annullering/ændringer
Annullering og ændringer kan kun ske skriftligt og er først gældende fra den dag, den er modtaget i Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S.
 
Annulleringen/ændringen sendes via mail booking@dsr-fritidsboliger.dk eller brev til:
 
Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S
C/o DEAS A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
 
Mere end 1 måned før lejeperiodens start
Pris for afbestilling/ændring: 500 kr.
 
14 dage – 1 måned før lejeperiodens start
Pris for afbestilling/ændring: 
50 pct. af lejen, dog minimum 500 kr.
 
Mindre end 14 dage før lejeperiodens start
Pris for afbestilling/ændring: 
Fuld leje.
 
I tilfælde af sygdom
Hvis det dokumenteres med lægeattest, at sygdom hos lejer selv, samlever/ægtefælle eller mindreårige børn (under 18 år) umuliggør opholdet, returneres lejen fratrukket det indbetalte afbestillingsgebyr på 500 kr. til dækning af administrationsomkostninger. Afbestillingen skal være Sygeplejerskernes Fritidsboliger i hænde senest dagen før lejeperiodens start.
 
Ændring af lejeperiode eller fritidsbolig
Ændringer betragtes som afbud og bestillingsgebyret på 500 kr. refunderes/overføres ikke til anden lejeperiode/fritidsbolig.
 
11. Samtykke til udveksling af oplysninger
Når lejer accepterer lejebetingelserne, gives der samtidig samtykke til, at Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S kan kontrollere, at man lever op til kriterierne for den brugertype, man har valgt. Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S har således adgang til at tjekke, at lejer har afgivet korrekte oplysninger om medlemskab af eller ansættelse i enten:
 
- Medlem af Dansk Sygeplejeråd
- Sygeplejerske med pensionsordning hos PKA
- Radiograf med pensionsordning hos PKA
- Lægesekretær med pensionsordning hos PKA
- Sygeplejestuderende
- Medarbejder i DSR, DSA, PKA eller DEAS
- Nærmeste pårørende til medlemmer af Dansk Sygeplejeråd - Boligerne kan dog tidligst lejes 14 dage før lejeperiodens start og skal bookes på medlemmets profil. Medlemmet vil blive registreret som den ansvarlige lejer. 
 
Samtykket omfatter blot en bekræftelse af medlemskabet/ansættelsen i ovennævnte organisationer.

Alle grupper på nær medlemmer af Dansk Sygeplejeråd betaler tillæg ved booking af feriebolig:
Uge ophold: kr. 250,00
Midt uge/weekend ophold: kr. 125,00